Actualitat Notícies

MODEL D'ESCRIT SOL·LICITUD DE MORATÒRIA DE CRÈDITS HIPOTECARIS
MODEL D'ESCRIT SOL·LICITUD DE MORATÒRIA DE CRÈDITS HIPOTECARIS

Àmbit d'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual derivada de la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19), es regula a través del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Art. 9 i següents.

Les mesures previstes en aquest reial decret llei per a la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual s'aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor de la qual es trobe en els supòsits de vulnerabilitat econòmica establits en l'article 9 del citat Reial decret llei que reproduïm més a baix, i que estiguen vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest.

Aquestes mateixes mesures s'aplicaran igualment als fiadors i avalistes del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establides per al deutor hipotecari.

Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica.

1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 queden definits amb el següent tenor:

a) Que el deutor hipotecari passe a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, patisca una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seues vendes.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no supere, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara en avant IPREM).

ii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades el IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.

iii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tinga declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de quatre vegades el IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

v. En el cas que el deutor hipotecari siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de cinc vegades el IPREM.

c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulte superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar.

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar haja patit una alteració significativa de les seues circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, en els termes que es defineixen en el punt següent.

2. A l'efecte del que es preveu en aquest article s'entendrà:

a) Que s'ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l'esforç que represente la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'haja multiplicat per almenys 1,3.

b) Que s'ha produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda siga almenys del 40%.

c) Per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seua edat, que residisquen en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que residisquen en l'habitatge.

                       En cas de necessitar ajuda, posa't en contacte amb nosaltres.

                       TELÈFON OMIC: 96 127 40 18              EMAIL: omic@albal.es

DESCARREGAR MODEL SOL·LICITUD

 

 

 

 

 

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías