logo

Què és?

Què és l’arbitratge?

Si el producte o servei que com a consumidor o usuari has adquirit, no respón a les característiques adequades, o qualsevol altra qüestió i vols reclamar, has de saber que l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana ha previst, al seu artícle 79, l’establiment d’aquest sistema per a la resol·lució de reclamacions.

Així, el sistema arbitral de consum és un procediment ràpid i senzill per a sol·lucionar controversies entre consumidors i empresaris o profesionals (mai entre particulars), en materia de consum, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justicia.

Aquest sistema es troba en auge, com a conseqüència dels seus avantatges per a resoldre conflictes, ja que és:

 • GRATUIT per a les parts que només en determinats suposats han de costejar la pràctica de peritatges.
 • RÀPID: Els expedients es tramiten en un espai curt de temps.
 • EFICAÇ: Es resol sense cap necessitat de recurrir a la via judicial.
 • VOLUNTARI: Les dos parts es sotmeten lliurement a l’arbitratge. Al tractar-se d’un sistema voluntari, si la empresa no adherida no accepta l’arbitratge i la medicació no resol el problema, només pot optar-se per la via judicial.
 • EXECUTIU: els laudes són d’obligat compliment per a empresari i consumidor. Si una part no complix el que dicta el laude, l’altra pot sol·licitar la execucció davant el jutje de primera instància.

Per a que un conflicto de consum puga resoldre’s mitjançant l’arbitratge, l’empresa reclamada ha d’estar adherida al sistema arbitral, és a dir, haver comunicat expressament a la Junta Arbitral de Consum la seua decisió de sometre els seus conflictes a l’arbitratge.

No obstant, s’ha de tindre en compte que, encara que la empresa estiga adherida, pot estar-ho per a tots els conflictes que puguen aflorar entre les parts o unicament per alguns, és a dir, amb oferta limitada. Però, també podria donar-se el cas de que l’empresa, a pesar de no estar adherida, accepte l’arbitratge per un cas concret.

Podrà reconèixer si una empresa està adherida si conta amb el següent distintiu:

distintitvo nuestra web_cst_2

Si desitja conèixer què empreses de la Comunitat Valenciana estàn adherides a la Junta Arbitral de la Comunitat Valenciana o nacional faça click ací.

Per a més informació sobre un cas concret: 012-963.866.000

Existeix l’arbitratge de consum colectiu que consisteix a la resolución mitjançant un tràmit únic quan el conflicto tinga una mateixa base i afecte a un nombre determinat de consumidors.

Què reclamacions poden resoldre’s?

Podràn resoldre’s tots els conflictes que hi afecten als drets legals o contractualment reconeguts als consumidors i usuaris, amb independència de la seua quantia.

No obstant, no podràn ser objecte d’arbitratge de consum:

 1. Les qüestions sobre les que existeix resolució judicial firme i definitiva. Aquelles en que les parts no tinguen poder de disposició. Tampoc será posible l’Arbitratge de Consum en les qüestions on segons la legislació vigent haja d’intervindre el Ministeri Fiscal. Quan es done una intoxicació, lesió, mort o existeixen indicis racionals de delicte. La responsabilitat civil per danys i prejudicis directament derivada d’intoxicació, lessió, mort o de fets on existeixen indicis racionals de d’infracció penal.

Cóm es sol·licita?

El consumidor o usuari podrà obtindre la seua sol·licitud, en format paper, en qualsevol dels següents orgenismes: Juntes Arbitrals de Consum, Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat Valenciana, a les Oficines Municipals d’Informació al Consum (OMIC) o be fent click en cadascún dels següents iconos, en funció de la Junta Arbitral a la que vosté dirigisca la seua sol·licitud:

en las Oficinas Municipales de Información al Consumo (OMIC) o bien pinchando en cada uno de los siguientes iconos, dependiendo de la Junta Arbitral a la que dirija usted su solicitud:

  JACiNomAl_2014 20 POR CIENTO      JACiNomAl_2014 BENIDORM 20 POR CIENTO

JACiNomCs_2014 20 POR CIENTO       JACiNom_2014 20 POR CIENTO

La sol·licitud haurà de contindre tant els fets, com la petició que es fa, de forma clara i concisa, les dades del reclamant i del reclamat, així com anar correctament signada. Haurà d’adjuntar-se copia de tota aquella documentació que s’estime necessària (factures, contractes, etc.).

La sol·licitud i la documentació també podrà ser reomplida i adjuntada de forma telemàtica en el cas de disposar de certificat digital, següent aquest enllaç

On es presenta?

La sol·licitud es podrà presentar:

 1. Per via telemàtica, si disposa de certificat digital, fent click aquí: anar al tràmit amb certificat digital r al trámite con certificado digital Al registre de qualsevol de les Juntes Arbitrals de la Comunitat Valenciana. En aquest cas tinga en compte que, independentment de la junta arbitral on registre la seua sol·licitud, el seu expedient sempre será tramitat per la junt arbitral competent, ja que existeixen empreses que disposen de limitacions per a resoldre els arbitratges. El fet li serà informat i notificat. En qualsevol registre d’aquells Ajuntament que disposen d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).
 1. Davant qualsevol orgue administratiu que pertanya a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administración de les Comunitats Autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració Local (si s’hagués suscrit el conveni corresponent), a les representacions diplomàtiques u oficines consulars d’Espanya a l’estranger així com a les oficines de Correus. RECORDE QUE: Encara que registre la seua sol·licitud d’arbitratge, si la empres no està adherida al sistema arbitral de consum i no desitja resoldre el conglicte amb un arbitratje puntual del cas, l’arbitratje de la seua reclamació no prosperarà i s’arxivarà l’expedient. En aquest caso vosté haurà de realitzar, si ho estima convenient, una reclamació judicial en materia de consum davant el Jutjat de primera Instància del lloca on desenvolupe les seues activitats la persona reclamada.

Fases del arbitraje

 1. Sol·licitud d’arbitratge
 2. Admisió de la sol·licitud d’arbitrage. Admesa la seua sol·licitud d’arbitratge, es traslladarà a l’empresa reclamada per a la seua acceptació, excepte que estiga adherida al sistema arbitral (Veure Cens d’Empreses i professionals Adherits al Sistema Arbitral de Consum), en tal cas, pasa directament a tràmit.

Si no s’accepta l’arbitratge, s’arxivarà l’expedient en aquesta via i el consumidor podrá dirigir-se als tribunals de justicia. A més de la no acceptació par par de la empresa no aherida, aquest rebuig també es pot produïr perque:

 • No reuníx els requisits. Es demana al reclamant que ho resolga en un terme inferior a 15 dies. No té fonament. No s’aprecia una afectació dels drets econòmics del consumidor. No és objecte d’arbitratge.
 1. Desginació del colegi arbitral. En cas d’acceptació o adhessió, es designarà un col·legi arbitral per a conèixer l’assumpte, assenyalant-se data i lloc de l’audiència. El col·legi arbitral té una composició tripartita:
 • Un representant de l’administració. Un representant dels interesos dels consumidors. Un representant del sector empresarial. Des d’agost de 2008 hi existeix la posibilitat d’emplear només un àrbitre per a resoldre desavinences senzilles sempre que la quantia reclamada siga inferior a 300 euros.
 1. L’audiència. En un terme de 3 mesos des de l’inici del procediment. A l’audiència podrán concòrrer les parts, asoles o acompanyades del seu representant legal. També podrá no comparèixer personalment i autoritzar per escrit a una persona per a que les represente, o remetre les seues alegacions per escrit a la junta arbitral. A més, podrán utilitzar-se en les vistes e medis electrònics, ben escrits, be mitjançant videoconferència. Durant l’audiència, les parts exposaràn les seues postures, aportaràn les proves de que disposen o proposaràn la pràctica d’un peritatge. El col·legi arbitral determinarà si procedix la realització d’una prova pericial, a la que serán convocades les parts. No és obligatori, però és convenient l’assistència.
 1. Laude dictat pel col·legi arbitral. Des de l’inici del procediment arbitral es disposa d’un terme de 6 mesos per a dictar un laude. El laude que dicte el col·legi arbitral obliga a les dos parts al seu compliment i és executiu des de la seua notificació. En cas d’incompliment del laude arbitral, es podrá sol·licitar la seua execució davant el jutje de primera instancia. El laude tanca la posibilitat d’acudir als tribunals ordinaris per la mateixa causa. Contra el laude arbitral només es podrá recurir per causes formals, no entrant a debatir sobre l’objecte de la reclamació, ja que el laude té els mateixos efectes que una sentència judicial firme. Dins dels deu diez següents a la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà (amb notificació a l’altra) sol·licitar als àrbitres:
 • La correció de qualsevol error de càlcul, copia, tipogràfica o de natura similar. L’aclaració d’un punt o d’una part concreta del laude. Un compelment del laude en relació a les peticions formulades i no resoltes en ell.

Així mateix i excepcionalment, les parts podrán portar a terme les següents accions:

 • Sol·licitar, en el terme de dos mesos des de la notificació del laude, l’annulació davant l’Audiència Provincial, justificant un defecte de forma. Recurs de revisió davant el Tribunal Suprem.
 1. Arbitraje de consumo electrónico.

A partir d’agost de 2008 permet que totes les actuacions, des de la sol·licitud fins la terminació del procediment, incluides les notificacions, puguen realitzar-se per mitjans electrònics, sense perjudici de que alguna actuació arbitral haja de practicar-se per mitjans tradicionals.

Les associacions de consumidors proposen a un dels 3 àrbitres que formen el col·legi arbitral (els altres dos són un vocal dels empresaris i el president).

Quan la reclamació s’haja formulat a través d’una associació de consumidors, aquesta pot designar al vocal que els representa. No obstant, la designació d’aquest vocal no implica que l’associació defense expressament al seu soci davant a la empresa, ja que els vocals, com a membre del col·legi arbitral, han d’actuar amb independència e imparcialitat.

A la resta dels casos, és a dir, si el consumidor ha presentat directament la reclamació davant la junta o ha arribat a aquesta a través de les oficines municipals d’informació al consumidor, la designació del vocal la realitzarà d’ofici la pròpia junta arbitral.

 1. Les Juntes Arbitrals de Transport. La seua finalitat és resoldre, de forma gratuïta, reclamacions i conflictes econòmics inferiors a 6.000 euros, que tinguen relació amb els transports terrestres –per carretera, ferrocarril o cable-, de recorreguts urbans i interurbans, de mercancies o de viatgers. Existeixen Juntes Arbitrals de Transport en totes les comunitats autònomes i, al igual que ocòrre amb les Juntes Arbitrals de Consum, el procediment es ràpid i gratuït. (es pot efectuar per Internet) i el laude obliga a les parts, de la mateixa manera que ho fa una sentència judicial.

Impresos associats

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías